Đóng gói ứng dụng bằng VS2005_Phần 3_Phần Cuối

Go down

Đóng gói ứng dụng bằng VS2005_Phần 3_Phần Cuối

Bài gửi by nguyenngocchinh on Tue Mar 09, 2010 7:47 am

1.6. User Interface Editor


Nhìn cái tên là b?n ?oán ra editor này cho phép b?n tùy bi?n m?t dãy
các h?p tho?i GUI ???c hi?n th? trong su?t quá trình cài ??t ?ng d?ng
trên máy client .

[You must be registered and logged in to see this link.]
Hình 33
Hình ? trên minh h?a cho User Interface Editor bao g?m 2 ch? ?? cài ??t :

 • Install: vùng Iinstall li?t kê các h?p tho?i s? xu?t hi?n khi ng??i dùng ch?y installer.
 • Administrative Install: vùng này li?t kê các h?p tho?i s? ???c xu?t hi?n khi ng??i qu?n tr? h? th?ng uploads installer lên m?ng .

H?p tho?i ???c ??nh ngh?a s?n trong vùng Install và Admin ???c chia thành 3 Group Dialog n?a :

 • Start dialog boxes: Các h?p tho?i trong l?p này s? xu?t hi?n tr??c khi quá trình th?c s? cài ??t b?t ??u .
 • Progress dialog box: Các h?p tho?i trong l?p này cho phép ng??i dùng t??ng tác l?i trong quá trình cài ??t .
 • Finish dialog boxes: Các h?p tho?i trong l?p
  này s? xu?t hi?n khi quá trình cài ??t thành công . Nó c?ng th? cho
  phép ng?oi dùng ch?y ?ng d?ng khi cài ??t xong .

- Th?c ra r?t d? s?p x?p l?i các h?p tho?i GUI b?ng cách dragging and dropping chúng t?i v? trí thích h?p .
- B?n có th? tùy ch?nh các thông tin , tiêu ?? c?a các c?a s? xu?t hi?n trong lúc install ph?n m?m .
Click chu?t ph?i vào Setup Project à View à User Interface . S? xu?t hi?n c?a s? User Interface :
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hình 34
- Ch?n t?ng h?p tho?i và ch?nh s?a các thông tin trong c?a s? Properties (n?u không có c?a s? này thì vào menu View à Properties Window ho?c nh?n F4) . B?n có th? thêm m?t Dialog c?a mình , b?ng cánh nh?n vào Group Dialog à Add Dialog .
1.6.1 Thêm h?p tho?i Splash vào trong quá trình cài ??t .


- B?ng cách dùng User Interface Editor, b?n có th? insert
thêm 1 h?p tho?i ph? vào chu?i các h?p tho?i trên , b?ng cách ch?n h?p
tho?i Start t? user interface editor và ch?n menu Action->Add Dialog . Trong c?a s? Add Dialog , ch?n h?p tho?i Splash trong danh sách . Khi h?p ho?i Splash ???c thêm vào user interface editor, b?n có th? drag and drop h?p tho?i ?? s?p x?p v? trí thích h?p .Vì h?p tho?i Splash luôn luôn xu?t hi?n vào lúc b?t ??u cài ??t , nên ta di chuy?n h?p tho?i Splash vào ??u dãy h?p tho?i . Trong h?p tho?i splash , b?n có th? thêm hình ?nh hi?n th? b?ng cách Click ph?i chu?t vào nó ch?n Properties. Trong c?a s? Properties ,??t thu?c tính SplashBitMap ???ng d?n c?a hình mà b?n mu?n . Gi?ng nh? h?p tho?i Splash , có m?t s? h?p tho?i ??nh ngh?a s?n nh? License Agreement, Read Me, Register User, Customer Information và v.v… Hình sau ?âu mình h?a m?t s? tùy ch?n h?p tho?i trong Add Dialog box.
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hình 35
1. Add Merge Module


Khai báo các Merge Module cho trình cài ??t: trên Solution Explorer, nh?n ph?i chu?t trên project cài ??t -> Add -> Merge Module. N?u trong ?ng d?ng có s? d?ng các thành ph?n không có trong .Net FrameWork, ph?i ch?n và ??a vào trình cài ??t.
- Ví d? ?ng d?ng có báo bi?u Crystal Report là ch??ng trình ??c l?p v?i .Net FrameWork, c?n ph?i ??a các Merge Module sau vào trình cài ??t:
a. Crystal_managed2003.msm
b. Crystal_Database_Access2003.msm
c. Crystal_Database_Access2003_enu.msm
d. Crystal_regwiz2003.msm
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hình 36
Khai báo License key: v?i m?t s? Merge Module, ph?i khai báo License Key ví d? Crystal_regwiz2003.msm theo các b??c:
a. Trên Solution Explorer, ch?n Merge Module mu?n khai báo License key và nh?n phím F4 ?? m? c?a s? Properties :
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hình 37
Trên c?a s? Properties, nh?n vào bi?u t??ng d?u c?ng [You must be registered and logged in to see this link.], nh?p License Key
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hình 38
License Key l?y b?ng cách vào Menu Help à About Microsoft Visual Studio
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hình 39
[You must be registered and logged in to see this image.] : L?u ý : b?n có th? add Crystal Report b?ng Prerequisites ? m?c 14( Cài ??t NET. Frameword trên máy client)
2. C?u hình các thu?c tính c?a Setup Project


Tr??c khi Build Setup Project, c?n xác ??nh Propreties cho Setup Project: Right Click vào Setup Project trong Solution Explorer, ch?n Project Propertities :

[You must be registered and logged in to see this link.]
Hình 40
Output file name : Xác ??nh v? trí l?u file Windows Installer (.Msi
, .Msm ) . M?c ??nh ???c l?u ? . B?n có th? nh?n nút (…) ?? ch?n v? trí
???ng d?n khác .
Packages file : Lo?i ?óng gói , ch?n m?t trong các các giá tr? sau :
As loose uncompressed filesCác file ???c ??a vào trong 1 file là file .MSI
In setup fileCác file ???c nén thành 1 file .MSI (m?c ??nh) .
In cabinet file(s)Các file ???c nén thành 1 hay nhi?u file .Cab .
Compression : ch? ??nh cách nén file setup , có 3 tùy ch?n , không có tác d?ng ??i v?i tùy ch?n As loose uncompressed files ? m?c Packages file
Optimized for speedCác file ???c nén ?? install nhanh h?n , nh?ng kích th??c file setup s? l?n
Files will be compressed to install faster, but will result in a larger file size.
Optimize for sizeCác file s? ???c nén thành file setup có kích th??c nh? , nh?ng install ch?m h?n
NoneCác file không ???c nén.
Cab size : Ch? ??nh kích th??c l?n nh?t cho file .Cab . Tùy ch?n này ch? các tác d?ng khi ? m?c Package files ???c ch?n In cabinet file(s) . Có 2 tùy ch?n chính ? múc này
Option Description
UnlimitedT?o 1 file .Cab duy nh?t .
CustomT?o 1 hay hay nhi?u file .Cab , m?i file .Cab có kích th??c l?n nh?t ???c ch? ??nh ? textbox Custom.
3. Các thông tin c?u hình Setup Project ? c?a s? Properties.


Trong c?a s? Solution Exlorer , ch?n Project Setup , trong c?a s? Properties (n?u không có c?a s? này thì vào menu View à Properties Window ho?c nh?n F4) s? hi?n lên danh sách các thông tin mà ta có th? c?u hình cho file setup ch??ng trình c?a mình .
H?u h?t các thông tin thi?t l?p này ??u là mô t? ???c s? d?ng trong Setup Wizard hay trong c?a s? Add/Remove Programs.
Tên thu?c tínhÝ ngh?a
AddRemoveProgramsIconCh? ??nh icon xu?t hi?n trong h?p tho?i Add/Remove Programs
AuthorTên tác gi? c?a ch??ng trình
DescriptionMiêu t? m?t s? thông tin ph?
DectectNewerInstalledVersionLúc cài ??t có ki?m tra phiên b?n m?i h?n không , m?c ??nh là True
InstallAllUsersCh??ng trình cài ??t có ???c phép s? d?ng b?i t?t c? user có trong máy không . M?c ??nh là False
KeywordsCh? ??nh m?t s? t? khóa ?? tìm ki?m ch??ng trình
LocalizationXác ??nh vùng v?n hóa c?a ch??ng trình
ManufacturerTên c?a nhà s?n xu?t
ManufacturerUrl??a ch? Website c?a nhà s?n xu?t
PostBuildEvent
PreBuildEvent
ProductCodeS? s?n ph?m , s? này là duy nh?t , m?c
??nh VS t?o s?n cho mình , s? này ??nh danh cho ph?n m?m c?a mình là
duy nh?t trên máy cài ??t
ProductNameTên s?n ph?m, th??ng tên xu?t hi?n trong add/remove program trong
control panle
RemovePreviousVersionsCh? ??nh có xóa phiên b?n c? tr??c khi cài ??t phiên b?n m?i hay không.
M?c ??nh là False
RunPostBuildEventCh? ??nh các l?nh PostBuildEvent ch?y khi này .
M?c ??nh là On succesful build , t?c là khi cài ??t xong r?i thì l?nh ?ó m?i
ch?y .
SearchPath
SupportPhoneCh? ??nh s? ?i?n tho?i ?? h? tr? v? s?n ph?m
SupportUrlCh? ??nh ??a ch? trang web ?? h? tr? v? s?n ph?m
TargetPlatformCh? ??nh N?n máy ?ích là gì . M?c ??nh là x86 (t?c là ?ng d?ng win32 bit)
TitleCh? ??nh tiêu ?? , tiêu ?? này xu?t hi?n trong c?a s? cài ??t
UpgradeCodeCh? ??nh m?t s? duy nh?t , ??i di?n cho nhi?u version c?a ?ng d?ng.
M?c ??nh dãy s? này do VS t?o ra
Versionphiên b?n c?a ?ng d?ng . VD 1.0.0
3.1. Deploy IIS Settings


M?t ?i?u quan tr?ng khi b?n tri?n khai ?ng d?ng web ASP.NET là làm th? nào c?u hình m?t s? thông s? trong IIS .
N?u ch?n cách tri?n khai ?ng web b?ng cách copy nh? l?nh XCOPY ,
Windows Explorer, hay FTP , thì không th? c?u hình thông s? c?a IIS
???c . B?n ph?i c?u hình cài ??t 1 cách ??c l?p . B?n có th? v?a làm
cách th? công hay vi?t IIS scripts ?? áp d?ng cài ??t vào th? m?c Web.
N?u b?n dùng Visual Studio .NET Copy Project , 1
virtual directory m?i ???c t?o t? ??ng cho b?n trên Web server. Tuy
nhiên , thông s? IIS settings s? là thông s? m?c ??nh c?a máy ch? web .
Tr? l?i v?n ??, b?n có th? c?u hình thông s? IIS m?t cách ??c l?o .
N?u gói ?ng d?ng ASP.NET c?a b?n trong Windows installer Web setup project, b?n có th? ch? ??nh các thông s? IIS .
?? c?u hình các thông s? cho virtual directory , ch?n th? m?c ?ng d?ng Web File System Editor. Ch?n Properties . ???c minh h?a nh? hình sau :
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hình 41
M?t só thu?c tính quan tr?ng sau ?ây :

 • AllowDirectoryBrowsing: thu?c tính này cho phép b?n c?u hình dùng trình duy?t th? m?c Web . Thu?c tính này t??ng ???c v?i checkbox Directory browsing trên tab Directory trong h?p tho?i Internet Information Services Web Site Properties . Có th? ??t True ho?c False.
 • AllowReadAccess: Thu?c tính này t??ng ???c v?i checkbox Read trên tab Directory trong h?p tho?i Internet Information Services Web Site Properties . Có th? ??t True ho?c False.
 • AllowScriptSourceAccess: Thu?c tính này t??ng ???c v?i checkbox Scipt Source Access trên tab Directory trong h?p tho?i Internet Information Services Web Site Properties . Có th? ??t True ho?c False.
 • AllowWriteAccess: Thu?c tính này t??ng ???c v?i checkbox Write trên tab Directory trong h?p tho?i Internet Information Services Web Site Properties . Có th? ??t True ho?c False.
 • ApplicationProtection: Thu?c tính này t??ng ???c
  v?i combobox Application Protection trên tab Directory trong h?p
  tho?i Internet Information Services Web Site Properties . Có th? ??t
  giá tr? là vsdapLow, vsdapMedium, hay vsdapHigh.
 • AppMappings: Thu?c tính này t??ng ???c v?i textbox Local Path trên tab Directory trong h?p tho?i Internet Information Services Web Site Properties . ?? ch? t?i ???ng d?n t?i th? m?c web th?t c?a b?n .

3.1.1. Specifying additional IIS Propeties


Có m?t s? thông s? c?a IIS không th? c?u hình v?i thu?c tính c?a Web setup project.
Bao g?m các thông s? b?o m?t ( anonymous access, basic authentication,
hay Windows authentication) và thông s? v? c?u hình l?i .Tuy nhiên ,
b?n có th? khác ph?c v?n ?? này b?ng cách khác . ?ó là bao g?p custom action s vào file Windows installer . Nh? ?ã ?? c?p tr??c ?ây , dùng custom action ,
b?n có th? ch?y code vào lúc cu?i c?a quá trình cài ??t trên máy client
?? thao tác m?t s? hành ??ng ph?c t?p . Code có th? ??nh d?ng trong
file DLL, file th?c thi , script, hay assembly. Các custom action s c?n ???c c?u hình b?ng cách Custom action Editor thông qua menu View -> Editor -> Custom action .
4. Build


- B??c cu?i cùng t?t nhiên mà b?n ph?i làm là build Setup
Project khi mà các b??c c?u hình ? các b??c trên ?ã hoàn thành .
o C1 : Click chu?t ph?i vào Setup Project ch?n Build , ho?c Rebuild
o C2 : Nh?n nút Build [You must be registered and logged in to see this link.] , nh? trong Solution Explorer ta ph?i ch?n tên c?a Setup Project.
o C3 : Vào Menu Build à Ch?n Build Tên_Setup_Project
- N?u sau khi build mà thích cài th? thì c? vi?c right click vào Setup Project à ch?n Install.
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hình 42
- Ph?n ?? cài ??t ch?a trong th? m?c Debug c?a trình cài ??t g?m các t?p tin:

[You must be registered and logged in to see this link.]
Hình 43
- T?p tin Config.ini ch?a các h?ng thông báo l?i, có th? thay ??i n?i dung ?? thông báo d? hi?u h?n.
Chú ý: c?n có .Net Framework ? máy Client . Có th? g?p luôn
c? .Net Frameword vào gói Setup r?i t? ??ng Install t? ??ng. Xem thêm
m?c .

5. ?u ?i?m


- Nhanh , d? dàng cài ??t , có giao di?n GUI , không ph?i vi?t mã k?ch b?n cài ??t .
- G?n nh? , ??n gi?n , ???c tích h?p s?n trong b? Visual Studio
- Ch?c n?ng t? repair , n?u m?t file bin nào b? xoá thì khi
ch?y ch??ng trình dialog repair t? ??ng hi?n lên và b? sung file b?
thi?u .
- Khi b?n cài ??t 1 ?ng d?ng , toàn b? thông tin v? ?ng
d?ng ???c ghi vào 1 record trong Windows installer database . Khi
uninstall ?ng d?ng , database s? ki?m tra ??m b?o r?ng không ?ng d?ng
nào dính dáng t?i các thành ph?n c?a ?ng d?ng ?ang uninstall , b?ng
cách ?y s? gi?i quy?t ???c v?n ?? nh?c ??u DLL hell
- N?u có l?i trong quá trình cài ??t , thì có ch?c n?ng t? ??ng xóa b? s?ch s? các file ???c copy vào máy c?a client.
6. Khuy?t ?i?m


- Ch? h? tr? các ch??ng trình ???c vi?t b?i ngôn ng? trong h? .NET
- Không có ch?c n?ng ki?m tra ph?n m?m nào ?ó ?ã cài t?i máy client hay ch?a.
7. K?t lu?n


M?c dù , bài vi?t này không nêu ???c t?t c? các k? thu?t c?a VS.NET
trong vi?c t?o file setup . Nh?ng ng??i vi?t mong bài vi?t này cung c?p
???c các v?n ?? c? b?n ?? t?o ra file setup cho các b?n mu?n tri?n khai
s?n ph?m c?a mình ra c?ng ??ng m?t cách chuyên nghi?p . M?i v?n ?? gì
c?n tham kh?o có th? xin liên l?c qua ??a ch? email : [You must be registered and logged in to see this link.] . Happy Programming !
8. Tài li?u tham kh?o


- [You must be registered and logged in to see this link.],
- [You must be registered and logged in to see this link.]
- [You must be registered and logged in to see this link.]
- M?t s? tài li?u không rõ tác gi?
- Sách L?p Trình C# c?a tác gi? D??ng Quang Thi?n
- Các gi?i pháp l?p trình C# c?a Nguy?n Ng?c Bình Ph??ng – Thái Nam Phong

??ng Thanh Tùng
avatar
nguyenngocchinh

Tổng số bài gửi : 101
Điểm : 3609
Uy tín : 2
Join date : 02/10/2009
Age : 35
Đến từ : Pleiku - Gia Lai

Xem lý lịch thành viên 0987735678 http://www.t13tin.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết